Yandal Programı

Başvuru ve Kabul Şartları

Psikoloji Bölümü'nde çift anadal programı olmayıp, bölümün önerdiği tek program yandal programıdır. Yandal programına başvuru Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın duyurduğu tarihler arasında, ÖİDB'ye yapılmaktadır. Psikoloji Bölümü yandal kontenjanı, bölüm tarafından önerilmekte ve ilgili yönetim kurulu tarafınca belirlenmektedir. Genellikle kontenjan 5 kişi ile sınırlanmıştır. Yandal programına başvuru şartları ÖİDB ve ilgili yönetmeliklerce belirlenmektedir

Yandal programı yönergesine bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Psikoloji Bölümü yandal programına öğrenci kabulü not ortalamasına (CGPA) göre yapılmaktadır. Buna göre her fakülteden en fazla iki öğrenci olması kaydıyla, en yüksek ortalamaya sahip öğrenciler kontenjan el verdiğince kabul edilir. Örneğin öğrenciler ortalamaya göre sıraya girdiklerinde, en yüksek üçüncü ortalamaya sahip öğrencinin bağlı bulunduğu fakülteden daha önce iki öğrenci kabul ediliyorsa, bu öğrenci bu başvurusunda yandala kabul edilemez. Buradaki amaç, fakülte bazında oluşabilecek farklı not dağılımlarını da dikkate alarak, psikoloji bilimini farklı fakültelerden ilgili öğrencilere duyurabilmektir. Aynı zamanda kontenjanın belirlediği miktarda yedek öğrenci de belirlenir. Kabul edilen öğrencilerin yandal programını tercih etmemeleri durumunda yedek listeden öğrenciler sırasıyla kabul edilir. Öğrencinin daha önceden aldığı psikoloji bölümü dersleri varsa, bu dersler yandal programına saydırılabilir.

Yandal İçeriği

Yandal Mezuniyeti

Öğrenci 2 dönem izinsiz olarak ders almazsa, yandal programı ile ilişiği kesilir. İzin alabilmek için Psikoloji Bölüm sekreterliğinden alınan matbu dilekçe doldurulup, gerekçe (neden ders alınamadığı) belirtilmesi gerekir. Bu gerekçe yandal danışmanınız tarafından da onaylandıktan sonra fakülte yönetim kurulu kararıyla da onaylanırsa, öğrenci o dönem için yandal programından izinli sayılır. Örneğin, Erasmus programına gidecek bir öğrencinin durumu gibi. Eğer ders çakışması nedeniyle yandal programına kayıt yaptıramıyorsanız, bir çizelge üzerinde hiç ders alamadığınızı göstermeniz gereklidir.

Anadal programından mezun olan öğrenciye, yandal programını tamamlayabilmesi için 1 dönem daha hak tanınır. Yandal programında fazladan ders almak isteyen öğrenciler, bu dersi NI veya kredili olarak alabilirler.Daha fazla bilgi için lütfen Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sayfasındaki yandal yönergesini inceleyiniz.

Lisans Staj Programı

Staj Dersinin Amacı ve Kapsamı

Psikoloji Bölümü lisans öğrencilerimiz için çeşitli kurumlarda kazanacakları deneyim, kuramsal bilgilerinin pekişmesi, değişik kurumlarda yapılan uygulamaları tanımaları ve çeşitli meslek gruplarının bir ekip olarak nasıl bir arada çalıştıklarını gözleyebilmeleri açısından çok önemlidir. Bu dersin amacı, ODTÜ Psikoloji Bölümü öğrencilerinin ilgili kurumlarda, kuramsal eğitimlerinde öğrendikleri konuları bir danışmanın gözetimi altında gözlem ve uygulama yaparak pekiştirmeleridir. Staj dersinde öğrencilerden devam edecekleri kurum yetkililerince uygun görüldüğü taktirde, aşağıda belirtilen konularda deneyim kazanmaları beklenmektedir.

1. Gözlem Yapmak: Kurumun çeşitli faaliyetlerini ve kurumun işleyiş kurallarını izlemek.

2. Aktif Katılım ve Uygulama Yapmak : Kurum faaliyetlerine mümkün olduğunca aktif olarak katılmak ve psikoloji alanındaki bilgi ve becerilerini kullanmak.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, lisans öğrencilerimizin ardışık 20 iş günü boyunca, tam zamanlı olarak stajlarına devam etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin devamları kurum tarafından takip edilecektir. Ayrıca, staj süresince öğrencinin gösterdiği performansın, Stajyer Performans Değerlendirme Formu kullanılarak kurum süpervizörü/yetkilisi tarafından değerlendirilmesi istenecektir. Staj yapan öğrencilerin staj dönemi sonunda, staj yapılan kurum, faaliyetleri, ilgili alanyazın ve stajın kendilerine katkıları konularını içeren kapsamlı bir Staj Raporu hazırlamaları gerekmektedir.

Staj Programı Koordinatörleri:

Doç. Dr. Aslı Kılıç Özhan

Doç. Dr. Yonca Toker Gültaş

Staj Performansının Bölüm Tarafından Değerlendirilmesi

Öğrencinin yaz stajı dersindeki performansı; stajın yapıldığı kurumda öğrenciye danışmanlık yapan kişi tarafından doldurulan Stajyer Performans Değerlendirme Formu ve de öğrencinin hazırlayacağı Staj Raporu dikkate alınarak, Psikoloji Bölümü’ndeki staj danışmanı olan öğretim üyesi tarafından değerlendirilecektir.

Staj Belgeleri

Staj belgelerine erişmek için tıklayınız.