Biography

   Ph.D., Georgia Institute of Technology, 2010.

   M.S., Middle East Technical University, 2003.

   B.S., Middle East Technical University, 2000.

  

  Complete CV

  Lab Page: http://www.vof.psy.metu.edu.tr


Research Areas


 • Vocational interests: Developing and validating interest inventories based on occupational databases, with a particular focus on integrating interest complexity. Gender differences in STEM interests and outcomes.
 • Individual differences in relation to vocational choice and development: The relative contribution of cognitive abilities, knowledge, personality and vocational interests in their associations to achievement and persistence in various disciplines, with a particular focus on STEM fields. Investigating the relative contribution of entrance exam tests in Turkey that rest on fluid-intelligence versus domain knowledge.
 • Personality: Developing up-to-date assessment instruments, both explicit and implicit, to predict educational and work outcomes. Investigating how the effects of personality on performance vary based on context.
 • Workplace mistreatment: Studying the etic and emic aspects of workplace mistreatment, with a particular focus on sexual harassment.

Representative Publications


1) Acar, F. P., Ok, A. B., Karanfil, D., Sümer, H. C., Toker-Gültaş, Y., & Göncü-Köse, A. (under review). Introducing institutionalized mistreatment: A neglected phenomenon in organizational research.

2) Sumer, H. C., Göncü-Köse, A., Toker-Gültaş, Y., Acar, F. P., Karanfil, D., & Ok, A. B. (in press). Incivility, mobbing, and abusive supervision: A tripartite scale development study. The Journal of Psychology: : Interdisciplinary Applied. https://doi.org/10.1080/00223980.2024.2321881 (2023 Ranking: Q2)

3) Toker-Gültaş, Y., Ok, A. B., Göncü-Köse, A., Sümer, H. C., Karanfil, D., & Acar, F. P. (2023). Kültüre özgü ve evrensel yönleriyle İş Yerinde Cinsel Taciz Ölçeği. Türk Psikoloji Yazıları, 27(52). [Workplace Sexual Harassment Scale: Etic and emic manisfestations. Turkish Psychological Articles]

4) Yüce-Selvi, Ü., Sümer, N., Toker-Gültaş, Y., Låstad, L., & Sverke, M. (2023). Behavioral reactions to job insecurity climate perceptions: Exit, voice, loyalty, and neglect. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(9):5732. https://doi.org/10.3390/ijerph20095732

5) Toker-Gültaş, Y., & Ok, A. B. (2022). İş yerinde cinsiyetçilik: Saçı uzun aklı kısa mı? H. C. Sümer, F. P. Acar ve A. B. Ok (Eds). İş'te Kötü Muamele: Türleri, Kültüre Özgü Yönleri ve Müdahale Yöntemleri içinde (185-234. ss.). Nobel Akademik Yayınclık. [Sexism at the Workplace: Are women 'long-haired but short-brained?' In H. C. Sümer, F. P. Acar ve A. B. Ok (Eds). Mistreatment at Work: Types, Cultural Forms, and Interventions].

6) Toker-Gültaş, Y., & Düzgün, M. (2022). İş yerinde cinsel tacizin açık ve örtük yüzleri. H. C. Sümer, F. P. Acar ve A. B. Ok (Eds). İş'te Kötü Muamele: Türleri, Kültüre Özgü Yönleri ve Müdahale Yöntemleri içinde (235-295 ss.). Nobel Akademik Yayınclık. [Explicit and covert forms of workplace sexual harassment. In H. C. Sümer, F. P. Acar ve A. B. Ok (Eds). Mistreatment at Work: Types, Cultural Forms, and Interventions]

7) Taşkan, B., Güleryüz, E., Toker-Gültaş, Y. (2022). The moderating role of emotion management in the relationship between mobbing and burnout. The Journal of Human and Work, 9(1), 1–14. http://dx.doi.org/10.18394/iid.1012854

8) Toker-Gültaş, Y., Ok, A. B., & Ceylan, S. (2021). Chapter 13: Cognitive biases of destructive leadership styles: A special focus on Machiavellianism (p. 197–209). In S.M. Camgöz & Ö.T. Ekmekci (Eds) Destructive leadership and management hypocrisy: Advances in theory and practice, UK: Emerald Publishing.

9) Ok, A. B., Göncü-Köse, A., & Toker-Gültaş, Y. (2021). Chapter 3: Fifty shades of Darth Vaders in organizations: An overview of destructive leadership (p. 35–48). In S.M. Camgöz & Ö.T. Ekmekci (Eds) Destructive leadership and management hypocrisy: Advances in theory and practice, UK: Emerald Publishing.

10) Toker, Y. (2020). Fen Bilimleri ve Mühendislikte Kişilik. [STEM Personalities] 1. Baskı. Gazi Kitabevi, Ankara.

11) Toker, Y., Gökalp, A., Açıkgöz, Y. (2020, June). Improving vocational interest assessments: Data complexity levels are important for social and enterprising areas. Proceeding of the 6th International Conference on Higher Education Advances (HEAd'20), pp. 465–473, Valencia, Spain. DOI: http://dx.doi.org/10.4995/HEAD20.2020.11787

12) Açıkgöz, Y., & Toker, Y. (2019). Integrating occupational complexity levels to interest assessments in social and enterprising areas: Development of the Vertical Social Interest Scale. Journal of Career Assessment, 27(1), 61–77. Doi: 10.1177/1069072717748633 (2019 Ranking: Q2)

13) Toker, Y., & Gültaş, M. (2019). STEM Interest Complexity Inventory Sort Form with IRT and DIF applications. Journal of Career Assessment, 27(1), 78–96. Doi: 10.1177/1069072717748645 (2019 Ranking: Q2)

14) Toker, Y. (2017). Karmaşık FTMM alanlarına ilgilerin öncül değişkenler ve mesleki uyum ölçütleri arasında aracı rolü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 57(2), 1102–1125. [The mediating role of interests toward complex STEM areas between antecedents and vocational fit criteria]. DOI: 10.1501/Dtcfder_0000001553

15) Dönmez, S., & Toker, Y. (2017). Construction of the Likert-type Transformational Leadership Scale. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 57(2), 753–775. DOI: 10.1501/Dtcfder_0000001537

16) Mete, İ., & Toker, Y. (2017, June). Relative importance of college success predictors: Fluid intelligence, crystallized intelligence, and grit. Proceeding of the 3rd International Conference on Higher Education Advances (HEAd'17), pp. 1246–1254, Valencia, Spain. DOI: http://dx.doi.org/10.4995/HEAd17.2017.5568 (WOS Core Collection)

17) Toker, Y. (2016). Perception differences in ambiguous forms of workplace sexual harassment: A comparison between US and Turkey. The Journal of Psychology: Interdisciplinary Applied, 150(5), 625–643. DOI: 10.1080/00223980.2016.1154810 (2016 Ranking: Q2)

18) Toker, Y. (2016). İşyerlerinde cinsel taciz: Kapsamı, öncülleri, sonuçları, kurumsal baş etme yöntemleri. Türk Psikoloji Yazıları, 19(38), 1–19. [Workplace sexual harassment: Scope, antecedents, consequences, and organizational coping mechanisms. Turkish Psychological Articles].

19) Ok, A.B., & Toker, Y. (2016). Saldırganlığın örtük ve açık benlik yansımalarının değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 19(Özel Sayı), 32–46. [An evaluation of implicit and explicit selves of aggression. Turkish Psychological Articles].

20) Toker, Y., & Gültaş, M. (2016, April). An Item Response Theory application to shorten and validate the STEM Interest Complexity Measure. Proceeding of the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Washington, DC. https://www.aera.net/Publications/Online-Paper-Repository/AERA-Online-Pa...

21) Toker, Y. (2013, November). Interests towards symbolic activities in STEM areas: Gender Differences. Proceeding of the 1st International Job and Vocational Counseling Congress, Ankara, Turkey, pages 103–110. [Fen-bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik (FTMM) alanlarında sembol içeren aktivitelere ilgiler: Kadın-erkek farkları] I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, 103–110.)

22) Toker, Y., & Ackerman, P. L. (2012). Utilizing occupational complexity levels in vocational interest assessments: Assessing interests for STEM areas. Journal of Vocational Behavior, 80(2), 524544. DOI: 10.1016/j.jvb.2011.09.001 (2012 Ranking: Q1)

23) Toker, Y. & Sümer, H. C. (2010). Workplace sexual harassment perceptions in the Turkish context and the role of individual differences. Applied Psychology: An International Review, 59(4), 616646. DOI: 10.1111/j.1464-0597.2010.00420.x (2010 Ranking: Q1)


Projects and Grants


1) International Labor Organization (Research Coordinator. March – October 2024). Research on Women’s and Men’s Perceptions and Experiences of Violence and Harassment at Work. Funded by ILO and partnered by Özyeğin University.

2) TÜBİTAK 1001 (Araştırmacı. 01 Ekim 2019 – 01 Şubat 2023). Nezaketsizlikten Tacize, İş Yerinde Kötü Muamele: Kültürel Bağlamda Sonuçlar ve Müdahale Yöntemleri. Proje No: 119K363. Bütçe: 543.610,00 TL. [Researcher in 1001 Grant by The Scientific and Technological Research Council of Turkey for the project “Workplace Mistreatment from Incivility to Harassment: Outcomes and Intervention Methods from a Cultural Perspective” October 2019–February 2023.]

3) TÜBİTAK 1002 (Yürütücü. 01 Nisan 2020 – 01 Kasım 2021). Karanlık Üçlü Kişilik Özelliklerinin Duygusal Emek ve İş Yeri Sonuç Değişkenleri Arasındaki İlişkide Moderatör Rolü: Aktivasyon/İnhibisyon Sistemlerine Bağlı Bir İnceleme. Proje No: 119K578. Bütçe: 12.920,00 TL. [Principal Investigator in 1002 Grant by The Scientific and Technological Research Council of Turkey for the project “The Moderating Role of The Dark Triad Personality Traits on the Association between Emotional Labor and Work Outcomes: An Investigation based on Activation/Inhibition Systems” 01 Nisan 2020– 01 November 2021.]

4) TÜBİTAK 3501 (Yürütücü. 01 Ekim 2017 – 01 Temmuz 2020). Sosyal/Girişimci Mesleki Alanlara İlgilerin Ölçümünde Karmaşıklık Düzeylerinin Entegrasyonu: İnsanlarla Etkileşim ve Sözel Veri İşleme Karmaşıklık Düzeylerine İlgi Ölçeklerinin Öğrenci ve Çalışan Örneklemlerinde İncelenmesi. Proje No: 117K364.Bütçe:  223.458,00TL. [Principal Investigator in 3501 Grant by The Scientific and Technological Research Council of Turkey for the project “Integrating Occupational Complexity Levels in the Assessment of Social/Enterprising Area Interests: Investigation of the People Interaction and Verbal Data Processing Complexity Scales in Student and Employed Samples” 2017–2020.]

5) Principal Investigator in METU Scientific Research Project Fund (BAP-01-04-2017-001) for the project “Validation of the STEM Interest Complexity Scale in Employed Samples” January–December 2017. Budget 10.000,00 TL.

6) Short-term consultant in the project “Audit Study in Turkey” by the World Bank and TEPAV (Team Leaders: Ana Maria Munoz Boudet and Victoria Levin). January 2015–September 2015.

7) TÜBİTAK3001 (Yürütücü. 01 Ağustos 2014 – 01 Mayıs 2016). Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarında Mesleki Karmaşıklık Düzeyine İlgi Envanterinin Türk Örnekleminde Geçerliği ve Madde Tepki Kuramı ile İncelenmesi. Proje No: 114K034. Bütçe: 49.410,00TL. [Principal Investigator in 3001 Grant by The Scientific and Technological Research Council of Turkey for the project “Science, Technology, Engineering, and Mathematics Interest Complexity Scale Validation in the Turkish Context and Examination with Item Response Theory” August 2014–July 2016. Budget: 49.410,00 TL]

8) Principal Investigator in METU Scientific Research Project Fund (BAP-08-11-2015-011) for the project “Individual Differences Predicting Academic Success” January–December 2015. Budget: 30.000,00 TL.


Trainings and Workshops Given


-Toker-Gültaş, Y. (2023, January 18). Hangi Davranışlar Cinsel Taciz? Örtük Tacizi Nasıl Tanımlayabiliriz? (What is Workplace Sexual Harassment? How Do We Define Covert Sexual Harassment?) Invited 2-hour Workshop for kadinyazilimci.com

-Workplace Mistreatment Awareness Training to the Administrative Personnel holding managerial positions at Özyeğin University, Turkey, 8 December, 2022 & 6 January, 2023. [İş Yerinde Kötü Muamele Farkındalık Eğitimi (6 saat), Özyeğin Üniversitesi, yönetici pozisyonlarıdaki idari personele 8 Aralık 2022 ve 6 Ocak 2023 tarihlerinde verilmiştir.] Contributors: H. Canan Sümer, Yonca Toker-Gültaş, Aslı Göncü-Köse, A. Başak Ok, Derya Karanfil, F. Pınar Acar.

-Workshop given on Workplace Mistreatment Awareness at the 2022 National Psychology Congress, İstanbul. [Ulusal Psikoloji Kongresi’nde Workshop: İş Yerinde Kötü Muamele: Pis Yedili, 13 Eylül 2022.] Contributors: Prof. Dr. H. Canan Sümer, Doç. Dr. Yonca Toker-Gültaş, Doç. Dr. Aslı Göncü-Köse, Dr. Öğretim Üyesi Derya Karanfil, Prof. Dr. F. Pınar Acar, Dr. Öğretim Üyesi A. Başak Ok, Prof. Dr. S. Arzu Wasti.

-Continuing Education Seminars offered to Human Resources Management Certification Program at METU (ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi – İnsan Kaynakları Sertifikasyon Programı seminerleri) (2013–2018)

-Workplace Sexual and Psychological Harassment (3 hours), Statistical Applications for HR (9 hours)

-Continuing Education Seminar offered to the Administrative Personnel Development Program at METU (ODTÜ İdari Gelişim Programı) (2014–2019). Workplace Sexual Harassment (2 hours)

-Continuing seminar offered to the Turkish Fulbright Commission Orientation Programs (2014–2019)

-Sexual Harassment and Culture in Turkey (1 hour)

-Seminar on Workplace Gender Discrimination and Harassment for METU Administrative Staff (2011).


Current and Previous Graduate Students


1) Demircioğlu, Zeynep Işıl (ongoing). Why Women Don’t Acknowledge They Have Been Sexually Harassed? Personal Factors Affecting Sexual Harassment Acknowledgement.

2) Düzgün, Meltem (ongoing). Do Victim Demographics Play a Role on Sexual Harassment Myth Activation?

3) Keleş, Nurdan (ongoing). Do You Hear the Women Sing? A Model of Women’s Voice in Organizations.

4) Çıkan, Fuat (ongoing). Antecedents and Outcomes of Self-Determined Motivational Interest Profiles: A Latent Profile Analysis Investigating the Role of Vocational Interests and Interest Complexity.

5) Göksu-Beşkaya, Zeynep (ongoing). Response Distortion in Personality Testing.

6) Okat, Atakan (ongoing). Passive Aggressive Work Behaviors.

7) Çetinbinici, Aysu (March, 2022). Moderating Role of the Dark Triad Personality Traits on the Association Between Emotional Labor and Work Outcomes: An Examination Based on Activation/Inhibition Pathways. Doctoral Dissertation, METU, Ankara. Tez Merkezi No: 725147

8) Ceylan, Hazal (September, 2021). Effects of Reading Job Descriptions on Personality Test Response Distortion. Master's Thesis, METU, Ankara. Tez Merkezi No: 697967

9) Yüce-Selvi, Ümran (November, 2020). Examining Behavioral Responses to Individual Job Insecurity and Job Insecurity Climate. Doctoral Dissertation. (Principal advisor. Co-advisor: Prof. Dr. Nebi Sümer) Tez Merkezi No: 654666

10) Koç, Yasemin Doğa (January, 2020). Workplace Cyberslacking: An Investigation based on the Theory of Planned Behavior. Master's Thesis, METU, Ankara. Tez Merkezi No: 605736

11) Koçoğlu, Öykü (January, 2020). Moderating Effects of Perceived Situational Strength on the Relationship between the Dark Triad and Counterproductive Work Behaviors. Master's Thesis, METU, Ankara. Tez Merkezi No: 605889

12) Dinçal, Didem (October, 2019). Cultural Factors as Associates of Workplace Sexual Harassment Perceptions and Coping Preferences. Master's Thesis, METU, Ankara. Tez Merkezi No: 593411

13) El, İsmail (October, 2019). The Effects of Psychological Capital and Social Capital on Nurses’ Work Engagement and Burnout. Master's Thesis, METU, Ankara. Tez Merkezi No: 594588

14) Düzgün, Meltem (September, 2019). Gender-Congruent Leadership Style and Prejudiced Personality in Relation with Job/Leader Satisfaction and Trust. Master's Thesis, METU, Ankara. Tez Merkezi No: 591831

15) Demiran, Ayça (2015, April).  Measurement of Transformational and Transactional Leadership through Conditional Reasoning. Master's Thesis, METU, Ankara. (Principal advisor. Co-advisor: Prof. Dr. H. Canan Sümer) Tez Merkezi No: 417907

16) Yağcı, Hazal (2015, June). Situational Strength based on Culture as a Moderator of the Personality-Job Performance Relationship. Master's Thesis, METU, Ankara. Tez Merkezi No: 417906

17) Ağca, Hande (2014, September). Individual and Organizational Predictors of Perceiving Workplace Behaviors as Counterproductive. Master's Thesis, METU, Ankara. Tez Merkezi No: 379887

18) Dönmez, Seval (2014, September). Developing a Likert-type Measure to Assess Transformational and Transactional Leadership Styles in Turkey. Master's Thesis, METU, Ankara. Tez Merkezi No: 379888

19) Gültaş, Mehmet (2014, September). Work Discipline Compound Personality Scale Development with Item Response Theory. Master's Thesis, METU, Ankara. Tez Merkezi No: 379924

20) Solmazer, Gaye (2013, September). Reactions to Performance Feedback and Source: The Moderating Effect of Individualism/Collectivism and Power Distance. Master's Thesis, METU, Ankara. (Principal advisor. Co-advisor: Prof. Dr. H. Canan Sümer) Tez Merkezi No: 347333

21) Geçer, Canan (2014, August). Workload, Negative Affectivity, and Safety Climate as the Presumed Moderators of the Risk Perception-Organizational Outcomes Relationships. Master's Thesis, METU, Ankara. (Co-advisor. Principal advisor:  Prof. Dr. H. Canan Sümer) Tez Merkezi No: 377892

22) Girit, Dilara (2013, September). A Comparison of Telecommuting and Workplace Employees in terms of Situational Strength, Personality, Work Attitudes and Performance. Master's Thesis, METU, Ankara. (Co-advisor. Principal advisor:  Prof. Dr. Reyhan Bilgiç). Tez Merkezi No: 345484

23) Şahan, Tolga (2013, August). The Effects of Feedback Sign, Achievement Goal Orientation, and Regulatory Focus on Task Performance. Master's Thesis, METU, Ankara. (Co-advisor. Principal advisor: Prof. Dr. H. Canan Sümer). Tez Merkezi No: 345556


Courses Taught


 • PSY671/PSY6191: Supervised Research in Psychology – I
 • PSY672/PSY6192: Supervised Research in Psychology - II
 • PSY633: Personality at Work: Theories and Assessment
 • PSY535: Advanced Job Analysis and Performance Appraisal
 • PSY517: Vocational Counseling and Career Guidance
 • PSY510/PSY6101: Statistics, Methods, and Ethics in Psychological Research – II (Advanced Statistics for Psychology-II)
 • PSY450/PSY3450: Topics in Social Psychology
 • PSY434/PSY4650: Topics in Industrial / Organizational Psychology
 • PSY3603: Personality in Social and Work Psychology
 • PSY336/PSY3602: Organizational Psychology
 • PSY335/PSY3601: Industrial Psychology
 • PSY331/PSY3101: Testing and Measurement in Psychology
 • PSY3190: Workshop in Quantitative Methods
 • PSY3690: Workshop in I/O Psychology
 • PSY100/PSY1010: General Psychology

Last Updated:
26/02/2024 - 14:29